+ 46 (0) 737763235


Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) är en manualiserad familjeterapimodell specifikt designad för de familje- och individuella processer som associeras med ungdomar som är drabbade av depression och suicidalitet. ABFT bygger på interpersonella teorier med utgångspunkt i att den unges internaliserade symtom (ex depression, suicid, trauma, ångest) till viss del är utlöst, förvärras av eller skyddas av  kvaliteten på den interpersonella relationerna i familjen. ABFT används också med framgång vid familjekonflikt, relationstrauma, emotionellt undvikande beteende samt då föräldrarna är drabbade av psykisk ohälsa. ABFT är en tillitsbaserad, emotionsfokuserad psykoterapi modell med mål att reparera interpersonella anknytningsbrott och återuppbygga en känslomässigt skyddande, trygg bas föräldrar och barn relation. 

Behandlingen karaktäriseras av de 5 behandlingsuppgifterna:

 • Relationell omformulering för att rikta om terapin till interpersonal utveckling. 

 • Alliansbyggande med den unge.

 • Alliansbyggande med föräldern.

 • Facilitera kommunikation för att lösa anknytningsbrott.

 • Främja autonomi och kompetens hos den unge.

 ABFT har sitt ursprung i den strukturella familjeterapin (Minuchin 1974) men är också inspirerad av andra systemiska skolor såsom  Multidimensional Family Therapy (Liddle, 1999) och Emotion focused therapy (Greenberg och Johnson, 1988). Anknytningsteorin (Bowlby, 1969) är den grundläggande teoretiska utgångspunkten för den kliniska processen. Med förståelse biologiska faktorer utgår ABFT terapeuten från att familjekonflikt, detachment, återkommande kritik eller andra pågående familjetrauma (ex övergivenhet, försummelse av olika slag) kan orsaka, vidmakthålla eller/och förvärra depression hos ungdomar. Dessa familjeprocesser i kombination med att föräldrar inte lyckas trösta, lugna, ge stöd eller hjälpa deras ungdom identifiera, diskutera eller jobba igenom dessa svåra upplevelser. Motsatsen, när ungdomar uppfattar sina föräldrar som att de bryr sig om, skyddar och uppmuntrar autonomi så ger familjen en trygg bass och hjälper ungdomen hantera och växa utifrån de stressorer de försätts i.

ABFT´s mål är att reparera anknytningsbrott i relationer och återuppbygga en trygg bas så att den unge kan utvecklas på ett för hen positivt sätt. Reparation av anknytning sker först när familjemedlemmar får tillgång till sin längtan efter större närhet och accepterar iden om att återuppbygga tillit.

Ungdomen ska därefter, I individuella samtal, få hjälp att identifier och uttrycka deras upplevda anknytningsbrott och gå med på att diskutera dessa upplevelser med sina föräldrar.

Föräldrarna, även de i egna samtal, uppmuntras att fundera på hur deras eget flergenerationella arv påverkar deras föräldrastil - vilket vanligtvis leder till att de upplever större empati för ungdomens upplevelser.

När den unge och föräldrarna är förberedda och redo bjuder terapeuten in dem till ett gemensamt samtal där de diskuterar den unges upplevelser. När den ungdomen får dessa tankar, känslor och minnen ur sig och upplever att föräldrarna lyssnar och visar empati för deras berättelse så blir den unge mer motiverad till att se sin egen del I och delta i att lösa familjekonflikter.

Även om inte alla upplevelser adresseras eller löses så blir den ömsesidiga dialogen en korrektiv anknytningsupplevelse där en ny känsla av tillit och åtagande kring familjefungerande kan uppstå.

När det uppstår konflikt och spänningar I familjen I hemmet så uppmuntrar terapeuten ungdomen att ägna sig åt åldersadekvata aktiviteter utanför hemmet som leder till kompetens och autonomi. Föräldrarnas roll i detta är att fungera som säker bas dit ungdomen kan vända sig för att söka tröst, råd, stöd och uppmuntran i att undersöka nya upplevelser. 

ABFT är en manualbaserad men flexibel metod för att facilitera ovanstående processer. Manualen är inte normativ men erbjuder en tydlig "karta" över hur man ska uppnå denna familjediplomati där ärliga och reparativa samtal kan uppstå under behandlings gång. Terapeuten tränas i att snabbt fokusera på familjekonflikter relationella problem, sårbara känslor och den instinktiva längtan efter att ge och få trygghet i anknytning. 

Kontakta mig om du är intresserad av att veta mer antingen via kontaktformuläret eller via kontakt@abft-sweden.seCertifierinsprocess i ABFT

 • Level I ABFT terapeut

 • - Ha genomgått tre dagars introduktionsutbildning i ABFT.

 • Level II ABFT terapeut

 • - Genomgått 3 dagars introduktionsutbildning

 • - Genomfört 22 handledningstimmar i ABFT där terapeuten visat minst 2 filmer och använt sig av specifika ABFT instrument/formulär inför filmvisning.

 • - Genomgått 3 dagars avancerad workshop i ABFT.

 • - Genomföra ett skriftligt ABFT test.

 • Certifierad ABFT- terapeut

 • - att terapeuten genomgått ovanstående och godkänts för att påbörja ABFT certifiering hos Sandra Nilsson.

 • - skickar ett 10-tal filmer, ca 1-2 i månaden till certifierad terapeut/trainer/supervisor Sandra Nilsson där specifika instrument ska arbetas med tillsammans med filmvisning.

 • Certifierad ABFT terapeut/trainer/supervisor beslutar därefter huruvida terapeuten är godkänd för certifiering.

      Jag är även öppen för att skräddarsy lösningar som ni önskar.


Profiler i ABFT- Sweden

 • Samarbete och kunskapsutbyte finns med ABFT- center i Belgien där det görs studier på suicidala ungdomar och ABFT. Kontakta Sandra Nilsson.

 • Samarbete och kunskapsutbyte finns med Maudsley i London utifrån ABFT som behandlingsmetod vid ätstörning - studier pågår. Kontakta Sandra Nilsson.

 • Ann- Louise Danlaren Socionom, Leg. hälsa- och sjukvårdskurator, Legitimerad psykoterapeut med par-och familjeinriktning, Magister i socialt behandlingsarbete, certifierad i ABFT (2019) samt utbildad i EFT. 2015 tog Ann-Louise  in ABFT i missbruksvården i Sverige då hon påbörjade en tjänst på Nämndemansgårdens kvinnobehandling på Rönneholm.  Ann- Louise arbetar i specialistteamet på ett HVB- hem i Skåne där ABFT har en central plats i arbetet med familjerna. Du når Ann-Louise på mejladress: annlooiise@hotmail.com alt. telnr: 070 6118 712. 

 • Magnus Ringborg, leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare enl. UHÄ. Magnus är den som tog in ABFT i Sverige och håller i de grundläggande utbildningarna på GCK tillsammans med Sandra Nilsson. Magnus har skrivit oräkneliga artiklar om ABFT. Du når Magnus via Ringborg Psykologkonsult AB.

 • Tua Hassling, socionom, leg psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete, doktorand i psykosocialt arbete. Tua är certifierad i ABFT sedan 2013, arbetar på Bup och har profilerat sig relaterat barn som upplevt våld i familjen och trauma. Tua har skrivit sin uppsats från psykoterapeutprogrammet om ABFT. Tua är också den i Sverige som är igång med strukturerad utvärdering av metoden på Bup i Göteborg. Du når Tua via följande adresser: Tuahassling@gmail.com eller tua.hassling@vgregion.se

 • Elisabeth Håkansson, socionom, familjeterapeut, grundläggande psykoterapiutbildning. Elisabeth har 35-års erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, unga vuxna, par och familjer inom socialtjänsten och privata verksamheter. Sedan 2021 har Elisabeth erfarenhet av Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) och har även hållit på med utvärdering av ABFT  inom socialtjänsten.  Elisabeth är Level II terapeut i ABFT. Du når Elisabeth via elisabeth_hakansson@hotmail.com

 •  Lisa Koser, socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Lisa har ca 30-års erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, unga vuxna, par och familjer inom socialtjänsten och privata verksamheter. Sedan 2021 har Lisa erfarenhet av Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) inom socialtjänstens regi. Lisa är Level II terapeut i ABFT. Du når Lisa via lisakoser1@gmail.com

Kommande ABFT- Sweden

Sandra Nilsson erbjuder 1 introduktionsdag och 2 grundläggande utbildningsdagar i ABFT på GCK 30/10-1/11 2024. Anmälan görs på GCK.nu

Ev. kommer utbildningsdagar i Stockholm planeras för VT- 2025. Mejla för intresseanmälan.


 

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
Sandra Nilsson & Magnus Ringborg ABFT International Training Institute